U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ICT Diensten

Advies, Implementatie en Beheer. Hardware, Software, PC- en netwerkbeheer, Telefonie, VOIP en Security.


Cloud Diensten

Webhosting, registratie domeinen, virtuele PC en server, remote backup, Cloud Managed Anti-Virus. 

                           Meer informatie

Administratieve diensten

Administratieve organisatie, boekhouding, aangiften OB, IB en VpB. Online toegang Mamut en Kluwer.

                           Meer informatie

De Nederland ICT Voorwaarden


Klanten die P-Logic al lang kennen weten dat redelijkheid en billijkheid bovenaan staan in onze omgang met hen. Algemene voorwaarden hebben praktisch gezien in de twintig jaar van ons bestaan nog nimmer een rol gespeeld. Goed overleg en openstaan voor de ervaringen/opmerkingen van klanten levert altijd wel een oplossing als er verschillen in inzicht over iets zijn. Toch gebruiken we (al is het maar vanwege de voorwaarden van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering) formele algemene voorwaarden. We maken t.b.v. onze ICT diensten daarbij gebruik van de in 2014 vastgestelde voorwaarden van Nederland ICT, zie hieronder. [Met excuses voor de lange tekst, hoe kunnen ze het bedenken.....]

(Een aparte pagina wordt binnenkort aangemaakt voor de voorwaarden welke we hanteren voor onze administratieve dienstverlening.)

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Een exemplaar van het origineel wordt op verzoek per PDF aan u verstrekt.

[De inhoud van elk hoofdstuk staat op een afzonderlijke pagina. Klik daarvoor op de hoofdstukomschrijving.]

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Art. 2 Aanbiedingen

Art. 3 Prijs en betaling

Art. 4 Duur van de overeenkomt

Art. 5 Vertrouwelijkheid en overname personeel

Art. 6 Privacy en gegevensverwerking

Art. 7 Beveiliging

Art. 8 Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

Art. 9 Risico-overgang

Art. 10 Intellectuele Eigendom

Art. 11 Medewerkingsverplichtingen

Art. 12 Informatieverplichtingen

Art. 13 Project- en stuurgroepen

Art. 14 Termijnen

Art. 15 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

Art. 16 Aansprakelijkheid van leverancier

Art. 17 Overmacht

Art. 18 Wijziging en meerwerk

Art. 19 Overdracht van rechten en verplichtingen

Art. 20 Toepasselijk recht en geschillen

 

Hoofdstuk 2. Dienstverlening

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan klant verleent.

Art. 21 Uitvoering

Art. 22 Service Level Agreement

Art. 23 Back-up

 

Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)

De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-a-Service (ook wel aangeduid als: SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan: het door leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan klant via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan klant een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

Art. 24 Uitvoering SaaS-dienst

Art. 25 Garantie

Art. 26 Bescherming van persoonsgegevens

Art. 27 Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

 

Hoofdstuk 4. Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien leverancier programmatuur anders dan op basis van een Saas-dienst voor gebruik aan klant ter beschikking stelt.

Art. 28 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

Art. 29 Aflevering en installatie

Art. 30 Acceptatie

Art. 31 Beschikbaarstelling

Art. 32 Gebruiksrechtvergoeding

Art. 33 Wijzigingen in de programmatuur

Art. 34 Garantie

Art. 35 Programmatuur van toeleveranciers

 

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling programmatuur en websites’ zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier programmatuur en/of een website ten behoeve van klant ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de programmatuur en/of website installeert.

 Art. 36 Specificaties en ontwikkeling van programmatuur/website

 Art. 37 Aflevering, installatie en acceptatie

 Art. 38 Gebruiksrecht

 Art. 39 Vergoeding

 Art. 40 Garantie

 

Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van programmatuur en support’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur en ondersteuning (support) bij het gebruik van programmatuur.

Art. 41 Onderhoudsdiensten

Art. 42 Nieuwe versies van programmatuur

Art. 43 Supportdiensten

Art. 44 Vergoeding

 

Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy

De in dit hoofdstuk ‘Advisering en consultancy’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verleent op het gebied van advisering en consultancy.

Art. 45 Uitvoering advies en consultancydiensten

Art. 46 Rapportage

Art. 47 Vergoeding

 

Hoofdstuk 8. Detacheringsdiensten

De in dit hoofdstuk ‘Detacheringsdiensten’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier een of meer medewerkers aan klant ter beschikking stelt teneinde onder toezicht en leiding van klant werkzaam te zijn.

Art. 48 Detacheringsdiensten

Art. 49 Duur van de detacheringsovereenkomst

Art. 50 Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

Art. 51 Overwerkvergoeding en reistijd

Art. 52 Inlenersaansprakelijkheid en overige aansprakelijkheid

 

Hoofdstuk 9. Opleiding en Trainingen

De in dit hoofdstuk ‘Opleidingen en Trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijv. in elektronische vorm), verleent op het gebied van onderwijs, opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te noemen: opleiding).

Art. 53 Aanmelding en annulering

Art. 54 Uitvoering opleiding

Art. 55 Prijs en betaling

 

Hoofdstuk 10. Hosting

De in dit hoofdstuk ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten, onder welke naam dan ook verleent op het gebied van ‘hosting’ en aanverwante diensten.

Art. 56 Hostingdiensten

Art. 57 Notice and Take Down

 

Hoofdstuk 11. Koop van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Koop van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur van welke aard dan ook en/of andere zaken (stoffelijke objecten) aan klant verkoopt.

Art. 58 Koop en verkoop

Art. 59 Aflevering

Art. 60 Proefopstelling

Art. 61 Omgevingseisen

Art. 62 Garantie

Art. 63 Apparatuur van toeleverancier

 

Hoofdstuk 12. Huur van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Huur van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur van welke aard dan ook aan klant verhuurt.

Art. 64 Huur en verhuur

Art. 65 Voorinspectie

Art. 66 Gebruik van de apparatuur

Art. 67 Onderhoud van gehuurde apparatuur

Art. 68 Eindinspectie en teruggave

 

Hoofdstuk 13. Onderhoud van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier apparatuur van welke aard dan ook ten behoeve van klant onderhoudt.

Art. 69 Onderhoudsdiensten

Art. 70 Onderhoudsvergoeding

Art. 71 Uitsluitingen

 

 

© 2014 Nederland ICT